Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 r. z inicjatywy Leszka Balcerowicza, zajmującego wówczas stanowisko Wicepremiera i Ministra Finansów. Bezpośrednim ich założeniem było a także nadal jest zwiększenie dostępu do szkolnictwa wyższego, szczególnie dla najuboższych absolwentów szkół średnich, których w większości przypadków nie było stać nawet na rozpoczęcie studiów a szczególnie na ich ukończenie. Zasady udzielania kredytu reguluje Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r.
Piętą achillesową tego rozwiązania jest fakt, że absolwent studiów wchodzi w następny etap swojego życia z niemałym długiem, który jest zobligowany spłacić. Dobrą stroną jest z kolei to, że bardzo mało jest pożyczek i kredytów posiadających tak niskie oprocentowanie oraz koszty całkowite, zwłaszcza, że jego spłata jest zaplanowana na długi okres – dwukrotnie dłuższy niż okres jego pobierania, a jego spłata zaczyna się dopiero dwadzieścia cztery miesiące po ukończeniu studiów (poza przypadkiem przerwania studiów).
Do 31 października każdego roku studenci studiów dziennych, zaocznych a także doktoranckich mają możliwość złożenia wniosku o udzielenie bardzo niskooprocentowanego kredytu studenckiego. Umowa podpisywana jest do 31 grudnia.
Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem udzielanym przez największe banki komercyjne: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Warto również wskazać, że Kredyt studencki jest udzielany tylko i wyłącznie na okres studiów i wypłacany jest w comiesięcznych transzach, których wysokość można uzgodnić z bankiem. Zasadnicza transza kredytu wynosi 600 zł, ale można wnioskować o jej zwiększenie do tysiąca złotych lub obniżenie do 400 zł. Wypłacany jest przez dziesięć miesięcy w roku, wraz z nadejściem wakacji wypłaty rat są zawieszone. Warunkiem koniecznym do wznowienia wypłat jest potwierdzanie statusu studenta po każdej zaliczonej sesji egzaminacyjnej.
Ważnym warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej jest spełnienie kryterium dochodowego, a co za tym idzie nie przekroczenie kwoty 2500 zł dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Student zainteresowany przedstawianą formą finansowania swojej nauki zobowiązany jest także do znalezienia poręczycieli, którzy w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba, uregulują pozostałą kwotę kredytu. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, na przykład rodzice studenta, jak również jednostki prawne: Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca odsetki w czasie trwania studiów i karencji trwającej 2 lata po ich ukończeniu. Wysokość odsetek ustala się na podstawie aktualnej wysokości stopy redyskonta weksli. Kredytobiorca spłaca jedynie połowę tej wartości, więc kredyt jest w praktyce nieoprocentowany. Ponadto w razie gdy student znajdzie się w gronie 5% najlepszych absolwentów może liczyć na umorzenie jego części.
Kredyt ten, podobnie jak inne przyznawane przez banki komercyjne, można spłacić przed terminem. Zdarza się to jednak aktualnie bardzo rzadko, z uwagi na jego niski całkowity koszt – jest to w praktyce nieopłacalne.